Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

 

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Megaturas“ (toliau – Įmonė) internetinės svetainės www.megaturas.lt lankytojų (esamų bei potencialių klientų) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika Įmonės internetinės svetainės lankytojai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo - Įmonės internetinės svetainės lankytojas (esamas ar potencialus klientas), kurio asmens duomenis renka ir tvarko Įmonė.

 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje; susipažinti su Įmonėje tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

 

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

 

Duomenų valdytojas – UAB „Megaturas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas juridinis asmuo, kodas 135622828, buveinės registracijos adresas Kaunakiemio g. 38, 44332 Kaunas.

 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

 

Slapukas (angl. cookie) - nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

 

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas elektroniniu paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Įmonė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

  1. Asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

  2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

  3. Įmonė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

  4. Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);

  5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

  6. Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

  7. Įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

 1. Įmonė Jūsų asmens duomenys tvarko:

 

  1. Paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimo, administravimo tikslu;

  2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu;

  3. Įmonės teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą bei pagerinti jos veikimą, palengvinant Jūsų ieškomos informacijos paiešką. Taip pat, siekiant Jūsų poreikiams pritaikyti turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją;

  4. Tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant informuoti Jus apie paslaugas, kurias galime suteikti.

 

 1. Šios Politikos 2 punkte nurodytais tikslais Įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 

  1. Asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo metus;

  2. Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį;

  3. Kitus duomenis, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant turizmo paslaugų teikimo sutartį (asmens tapatybės dokumento duomenis (paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, dokumentą išdavusi šalis ir įstaiga, galiojimo data), taip pat duomenys apie įsigytą draudimą (medicininių išlaidų, nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo, kelionės, pinigų draudimą), kontaktinių asmenų duomenys susisiekimui nelaimės atveju (vardas, pavardė, ryšio su klientu tipas – giminystės / atstovavimo ar kitas, kontaktiniai duomenys – telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), ir kt.);

  4. Paslaugų užsakymų duomenis: kelionės programos pavadinimas, kelionės tipas (lėktuvu / autobusu), išvykimo bei grįžimo data, šalis į kurią keliauja, viešbutis, kambarių skaičius ir jų tipas, nakvynių skaičius, maitinimo tipas, specialūs kliento pageidavimai, kelionės kaina, taikomos nuolaidos dydis, apmokėjimo būdas ir data, kartu keliaujančių asmenų duomenys);

  5. Prisijungimo IP adresus, laiką, tinklo bei vietos duomenis, renkamus slapukų pagalba, gavus Jūsų sutikimą.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 

 1. Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru.

 2. Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja Jūs susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją Įmonės internetinėje svetainėje ar socialiniuose tinkluose nurodytais kontaktais. Tokiais atvejais Įmonė Jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų turizmo paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.

 3. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose, Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

 

  1. Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;

  3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, tai yra nustačius, kad Įmonėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;

  4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti papirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

 • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių jų tvarkyti;

 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

  1. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

 • Įmonei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

  1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įmonė Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Bendrija, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;

  2. Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Įmonė privalo nesudaryti tam kliūčių.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

 1. Įmonė saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 2. Su Įmonės renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

 3. Įmonė užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami kelionės organizatoriui bei kitoms trečiosioms šalims, teikiančioms Įmonei paslaugas, užtikrinančias tinkamą turizmo paslaugų teikimą. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui.

 2. Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

 3. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

VII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įmonei tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką bei siūlomų turizmo paslaugų įvairovę.

 

 1. Pagrindiniai Įmonės internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

 

Statistikos slapukai

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_gat_waTracker - zopimo

Naudojamas užklausos dažnio nustatymui.

Įėjus į internetinę svetainę.

10 minučių

_gat -zopimo

Naudojamas užklausos dažnio nustatymui.

Įėjus į internetinę svetainę.

10 minučių

_ga -zopimo

Naudojamas rinkti statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą.

Įėjus į internetinę svetainę

2 metai

_gid -zopimo

Naudojamas interneto lankytojui identifikuoti.

Įėjus į internetinę svetainę

24 valandas

 

 

 

 

Veiklos skapukai

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tiklsas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

__zlcmid - zopim chatas id

Naudojamas siekiant pagerinti svetainės našumą ir funkcionalumą, padedantis atpažinti vartotojo įrenginį pokalbio metu.

Įėjus į internetinę svetainę

1 metai

fbm_1842134259407442

Naudojamas identifikuoti vartotojo sesiją tuo atveju, kai vartotojas prisijungia prie savo paskyros per Facebook prisijungimą.

Įėjus į internetinę svetainę

1 metai

fbsr_1842134259407442

Naudojamas identifikuoti vartotojo sesiją tuo atveju, kai vartotojas prisijungia prie savo paskyros per Facebook prisijungimą.

Įėjus į internetinę svetainę

1 metai

__cfduid - onesignal

Skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare

Įėjus į internetinę svetainę

 1. metai

 

 1. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas tęsiant naršymą internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu:Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika“.

 2. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

 3. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įmonės internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

 

VIII SKYRIUS

SOCIALINIAI TINKLAI

 

 1. Informaciją, kurią pateikiate Įmonei socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

 2. Šiuo metu Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: https://www.facebook.com/privacy/explanation, socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: https://help.instagram.com/155833707900388, socialiniame tinkle „Youtube“, kurio privatumo politika pateikiama internetinėje svetainėje: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=lt bei „LinkedIn“, kurios privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 3. Kadangi Įmonė negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 

IX SKYRIUS

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Įmonės reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai, tai yra naujienlaiškiai, specialūs pasiūlymai, akcijos bei kita informacija, susijusi su Įmonės teikiamomis turizmo paslaugomis, Jums gali būti siunčiami tik gavus Jūsų išankstinį sutikimą.

 2. Sutikimą gauti reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus Jūs galite duoti pasirašydami sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros formą arba paspaudus mygtuką „SUTINKU“ Įmonės internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui tekstu: „Mes norime Jums rodyti pranešimus apie geriausius kelionių pasiūlymus ir naujienas“.

 3. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšaukiamas susisiekus su Įmone elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba paspaudus pateiktą nuorodą gautame elektroniniame laiške.

X SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

 1. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: https://megaturas.lt/.

 

XI SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

 1. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Įmonės renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

 

Prašymų formos:

Prašymas apriboti duomenų tvarkymą

Prašymas susipažinti su asmens duomenimis

Prašymas ištrinti asmens duomenis

Prašymas ištaisyti asmens duomenis

Narių vertinimas: 3 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

 

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ!

KELIONIŲ CENTRAS MEGATURAS - VIENA LYDERIAUJANČIŲ TURIZMO BENDROVIŲ LIETUVOJE.

Jeigu esate kūrybiški, veržlūs, žingeidūs ir atsakingi - laukiame Jūsų!

Jeigu manote, kad savo energija bei žiniomis galite prisidėti ir papildyti mūsų kolektyvą - laukiame Jūsų!

Šiuo metu į kolektyvą priimtume tuzimo vadybininką su patirtimi ir puikiais bendravimo įgūdžiais Kaune.

CV siųsti Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Konfidencialumą garantuojame, informuosime tik atrinktus kandidatus.

Narių vertinimas: 4 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė neaktyvi

ŠVĘSDAMI 10 METŲ KARTU, DOVANOJAME KIEKVIENAM MEGATURO KELIAUTOJUI PRIVILEGIJŲ KORTELĘ!

PRIVILEGIJŲ KORTELĖS NAUDA:

Mieli keliautojai, kiekvienas iš Jūsų mums esate brangus, tad nusipelnėte to, kas geriausia:

• tik Jums skirtų MEGATURO ir jo partnerių teikiamų išskirtinių pasiūlymų!

• taškų, įsigyjant kelionę,jų kaupimo bei panaudojimo teikiamiems specialiems partnerių pasiūlymams arba atsiskaitant už poilsines, pažintines, tolimųjų kraštų, slidinėjimo keliones, jei vykdoma tokia akcija.

MEGATURAS – visuomet daugiau nei tikitės!

* kortelė dovanojama perkant poilsine arba pažintinę kelionę lėktuvu arba autobusu.

Lojalumo programos taisyklės

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi


Kokie dokumentai reikalingi norint išvykti į kelionę?

Kelionių centras "Megaturas primena, kad į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Lietuvos Respublikai prisijungus prie Šengeno erdvės, nuo 2008 m. kovo 30 d. yra panaikinama oro sienų pasų kontrolė, todėl kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas Lietuvos piliečiams nebereikia pateikti kontrolei paso. Valstybių, prisijungusių prie Šengeno erdvės sąrašą bei daugiau informacijos apie Šengeno erdvėje galiojančią tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: http://www.urm.lt/index.php?-228949831. Pažymėtina, kad pasų kontrolės panaikinimas jokiu būdu nereiškia, jog judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionalinių teisės aktų pagrindu turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi. Be to, valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu. Sienų kirtimo ir pasų kontrolės tvarka Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių piliečiams (ne Lietuvos piliečiams) yra kitokia. Informacijos apie šią tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: http://www.urm.lt/index.php?-228949831.

į viršų

Į kokias šalis keliaujant reikalinga viza?

Valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams nereikia vizos, sąrašą galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete. Lietuvos piliečiams Turkijos vizos išduodamos vietos oro uoste. Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje, viza išduodama oro uoste prieš išvykstant. Vykstant į JAE, reikalinga turistine viza. Ji išduodama per 5 darbo dienas. Taip pat yra galimybė įsigyti skubią JAE turistinę vizą, kuri išduodama per 2 darbo dienas. Dokumentai, reikalingi gauti turistinei JAE vizai: Lietuvos respublikos pasas, galiojantis ne mažiau kaip 6 mėnesius po grįžimo iš kelionės, anketa. SVARBU ŽINOTI: JAE migracijos tarnybos nedarbo dienos yra ketvirtadienis ir penktadienis. JAE viza yra išduodama tik perkant pilną kelionės paketą.

į viršų

Kokių dokumentų reikia į kelionę vykstant nepilnamečiui?

Vaiko asmens dokumentai, patvirtinantys vaiko asmens tapatybę bei pilietybę ir skirti vykti į užsienio valstybes, yra Lietuvos Respublikos pasas ir asmens tapatybės kortelė (gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai). Būtina žinoti, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali su šiuo dokumentu vykti į užsienį. SVARBU! Vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdami vaiką kelionei tėvai turėtų atkreipti dėmesį į jo kelionės dokumento galiojimo laiką. Nuo birželio 1 dienos įsigaliojo naujas laikino vaikų išvykimo į užsienį tvarkos aprašas, kuris žymiai supaprastino nepilnamečių išvykimą iš Lietuvos. Vyriausybės patvirtintos laikino vaiko išvykimo į užsienio valstybes tvarkos aprašo nuostatos yra taikomos Lietuvos Respublikos piliečiui, neturinčiam 18 metų, išskyrus šiuos atvejus.: • jei vaikas, iki sueinant jam 18 metų, yra sudaręs santuoką (įgijęs visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas); • jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos. Jeigu vaikas vyksta į užsienio valstybę su abiem tėvais (įtėviais) ar vienu iš jų, globėju (rūpintoju), įgaliotu atstovu arba vienas, Lietuvos pasieniečiams PRIVALOMA pateikti vieną iš šių vaiko asmenį liudijančių dokumentų:

• Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas; • Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas;
• vaiko kelionės dokumentas (pripažįstamas ne visose valstybėse); • kelionės dokumentas (pateikia asmenys be pilietybės);
• pabėgėlio kelionės dokumentas;
• atitinkamas užsienio valstybės kelionės dokumentas.

Įsigaliojus naujajai tvarkai, nepilnamečiui, išvykstančiam su vienu iš tėvų, kito sutikimas nėra būtinas. Vaikas, turėdamas vieno iš tėvų arba globėjo sutikimą, į užsienio valstybę galėtų laikinai išvykti su lydinčiu asmeniu arba vienas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, pavarde, Lietuvos pasieniečiams pasienio kontrolės punkte turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Jei į užsienio valstybę vienas, su globėju ar lydinčiu asmeniu vyktų vaikas, kuriam nustatyta globa (rūpyba), apie tai iš anksto turėtų būti raštu informuojama savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba. Būtina atminti, kad kartu su nepilnamečio kelionės dokumentais Lietuvos pasieniečiams reikia pateikti ir papildomai būtinų dokumentų kopijas (išskyrus paso, asmens tapatybės kortelės arba vaiko kelionės dokumento).

į viršų

Ką reikia žinoti vežantis į kelionę kūdikį iki 2 m. amžiaus?

Pirmiausia kūdikis privalo turėti galiojantį asmens dokumentą (pasą). Tokio amžiaus vaikai į kelionę vyksta nemokamai. Jei vykstama į šalį, kurioje Lietuvos piliečiams reikalingos vizos, kūdikis moka tik už vizą. Jeigu kūdikiui kelionėje sukanka 2 metai, aviakompanija jį laiko 2 metų vaiku. Kūdikiui iki 2 metų vieta lėktuve ir nustatytas neregistruoto bagažo svoris nepriklauso. 2 metų vaikui, kaip ir suaugusiajam, priklauso vieta ir nemokamai registruojamo bagažo norma.

į viršų

Kiek gali sverti mano lagaminas keliaujant lėktuvu į poilsinę kelionę?

Kiekvienas keleivis, vyresnis nei 2 m. amžiaus, gali nemokamai vežtis 20 kg sveriantį lagaminą. Rankinis bagažas turėtų sverti ne daugiau kaip 5 kg, jame leidžiama turėti tik nedidelius skysčių kiekius. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Jei kelių asmenų daiktai vežami bendrame bagaže, vienas bagažo vienetas negali sverti daugiau nei 32 kg.

į viršų

Ar privalomas sveikatos draudimas vykstant į kelionę?

Vykstant į užsienio šalis Kelionių Centras "Megaturas" rekomenduoja įsigyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei būtinosios medicininės pagalbos draudimą . Apsidrausti galite bet kuriame Kelionių Centro "MEGATURO" filiale, draudimo kaina priklauso nuo kelionės trukmės, amžiaus, keliautojų skaičiaus. Vidutiniškai 7 dienų draudimas gali kainuoti nuo 20 iki 40 litų. Draudimo dokumentų išrašymas "MEGATURE" užtrunka apie 5 min.

į viršų

Ar privalomi skiepai ruošiantis kelionei?

Skiepytis kelionių centras "Megaturas" pataria atsižvelgiant į kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Daugiau informacijos apie skiepus galite rasti internetinėje svetainėje: http://www.vvspt.lt/aktai/uzkreciamos/01_Keliautojams.pdf

į viršų

Kiek laiko prieš kelionės pradžią reikia būti oro uoste?

Į oro uostą "Megaturo" darbuotojai rekomenduoja atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio.

į viršų

Kas yra paskutinės minutės kelionė ir kaip ją galima įsigyti?

Paskutinės minutės pasiūlymai su ženkliai mažesnėmis kainomis pasirodo likus 1-5 dienoms iki kelionės pradžios. Šias keliones galite įsigyti bet kuriame kelionių centro „Megaturas“ filiale.

į viršų

Kas yra įšankstinio pirkimo nuolaidos?

Tiems, kas planuoja atostogas iš anksto, kelionių centras "Megaturas" siūlo naudotis išankstinio pirkimo nuolaidomis, kurios siekia 30 procentų. Vasaros sezono kelionėms šios nuolaidos galioja įsigyjant kelionę vasario-kovo mėn, žiemos sezono – rugsėjo-spalio mėn. Naudojantis išankstinio pirkimo nuolaidomis viešbučių pasirinkimo galimybės būna daug platesnės.

į viršų

Kaip sužinoti tikslų skrydžio laiką?

Išskridimo laikas nurodomas kelionės užsakymo sutartyje, tačiau šį laiką būtina pasitikslinti parą prieš išvykimą paskambinus Jūsų turizmo vadybininkui bet kuriame "Megaturo" filiale.

į viršų

Per kiek laiko patvirtinama užsakyta kelionė?

Visos kelionė tvirtinimos paros laikotarpyje. Išskirtiniais atvejais (pvz. Ramadano ar sezono įkarščio metu) tai gali užtrukti ilgiau. Garantiniai viešbučiai tvirtinami iš karto po užsakymo.

į viršų

Ar galima pasirinkti sėdėjimo vietas keliaujant autobusu?

Rezervuojant kelionę, priklausomai nuo autobuso užpildymo, kelionių centro "Megaturas" vadybininkai atsižvelgia į Jūsų pageidaujamą sėdėjimo vietą.

į viršų

Ar reikalinga įsigyti elektros srovės keitiklį vykstant į svetimą šalį?

Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją voniose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje, todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti elektros srovės keitiklį. Kartais viešbučiuose tokį prietaisą galima išsinuomoti. Įsigiję elektros srovės keitiklį prieš išvažiuodami, nesusidursite su galimais nepatogumais.

į viršų

Ar nusipirkus poilsinę kelionę į kainą įskaičiuoti pervežimai iki viešbučio ir atgal ar reikia vykti savarankiškai?

Į poilsinės kelionės paketo kainą jau įskaičiuoti pervežimai Jūsų pasirinktoje šalyje. Oro uoste Jus pasitinka lietuvių atstovai, kurie nemokamai nuveš iki viešbučio ir atgal. Jei pageidaujate individualaus pervežimo, turite teirautis savo kelionės agento.

į viršų

Iš kokių Lietuvos miestų galima išvykti į keliones autobusu?

Kelionių centras "Megaturas" nemokamai veža iš Kauno, Vilniaus, Alytaus, Marijampolės. Už papildomą mokesti organizuojami pervežimai iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Druskininkų, Kryžkalnio.

į viršų

Kiek rekomenduojate pasiimti pinigų asmeninėms išlaidoms?

Vykstant į kelionę autobusu, rekomenduojama pinigų suma nurodyta prie kiekvieno maršruto. Skrendant ilsėtis lėktuvu, kelionių centro "Megaturas" rekomenduojama suma arbatpinigiams, suvenyrams ir kitoms asmeninėms išlaidoms būtų nuo 100 eurų/dolerių (priklausomai nuo to, į kokią šalį vykstate).

į viršų

Ar susirgus vienam iš keliautojų galima jį pakeisti kitu?

Turizmo paslaugų teikimo sutartyje yra nurodyta, kad pavardė keičiama už papildomą mokestį.

į viršų

Kas yra bagažo draudimas? Kiek jis kainuoja?

Kelionių Centras "MEGATURAS" savo keliautojams suteikia galimybę apsidrausti savo bagažą. Tokio draudimo kaina skiriasi priklausomai nuo to, kokiai sumai norima drausti bagažą. Jis galioja vykstant į užsienį trumpesniam laikotarpiui (iki 45 dienu), galima pasirinkti vieną iš trijų draudimo sumų: 500 eur, 750 eur, 1000 eur. Įmokos suma priklauso nuo kelionės trukmės: savaitės kelionei tokio draudimo įmoka - apie 20 Lt (5,79 EUR) bagažą draudžiant 500 Eur sumai.

į viršų